Algemene voorwaarden

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor een cursus of training bij Veldhoven Educatief zijn te allen tijde deze voorwaarden van toepassing. Met ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u in te stemmen met deze inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

1. Als u zich wilt inschrijven voor een van de opleidingen of trainingen, dient u gebruik te maken van een inschrijfformulier. Er is bij inschrijving geen inschrijfgeld verschuldigd. Het door u ondertekende inschrijfformulier treedt in werking als overeenkomst tussen u en Veldhoven Educatief. U heeft echter het recht om uw inschrijving binnen 14 dagen kostenloos te annuleren, mits u nog niet aan de lessen hebt deelgenomen.

2.  Uiterlijk 5 werkdagen vóór de start van de cursus of opleiding ontvangt u van ons  per email een uitnodiging. De overeenkomst komt te vervallen indien de door u gekozen opleiding niet van start gaat.

3.  De directie behoudt zich het recht voor een cursus voor de aanvangsdatum af te gelasten. Opleidingen en trainingen worden o.a. alleen verzorgd bij voldoende deelname.

4. Inschrijving geschiedt voor de volledige cursus of training tenzij u zich bij de modulaire cursussen voor één of meerdere modules afzonderlijk ingeschreven heeft. U dient dit duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven.

5.  Betaling van het lesgeld dient plaats te vinden binnen veertien dagen na ontvangst van de door Veldhoven Educatief toegezonden factuur. Indien u in termijnen wilt betalen, dient u dit duidelijk op het inschrijfformulier aan te geven. Bij het in gebreke blijven van betaling, wordt u het recht tot het volgen van de lessen ontnomen en worden eventueel behaalde certificaten c.q. diploma’s niet overhandigd.

6. Indien de cursusprijs exclusief boekengeld is, worden de boeken op de eerste factuur in rekening gebracht. Bij ontvangst van de boeken dient u een lijst als bewijs van ontvangst te ondertekenen.

7.  In geval van afgelasting ontvangen de cursisten zo snel mogelijk van de directie bericht; dit kan telefonisch en/of schriftelijk zijn en het besluit kan zeer kort voor aanvang van de cursus genomen worden. Bij minimale deelname kan een cursus eventueel verlaat worden om zodoende de instroom te vergroten. Dit garandeert echter geen definitieve doorgang van de cursus.

8.  Indien u overweegt om een cursus c.q. opleiding te annuleren, dient opzegging van de cursus altijd schriftelijk te gebeuren. Wij adviseren u eerst altijd contact met ons op te nemen.

Bij  definitieve annulering worden de volgende kosten in rekening gebacht:
– bij annulering tot twee weken voor de start van de opleiding/cursus 25% van het cursusgeld én alle kosten van het boekengeld;
– bij annulering tot één week voor de start van de opleiding/cursus 50% van het cursusgeld verschuldigd én alle kosten van het boekengeld.
– bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding/cursus 75 % van het cursusgeld én alle kosten van het boekengeld.

9. Indien u voortijdig de opleiding of training moet beëindigen, verplicht u zich tot gedeeltelijke en in bepaalde gevallen zelfs tot volledige betaling van het cursusgeld. Cursussen korter dan een half jaar dienen altijd volledig betaald te worden. Bij cursussen langer dan een half jaar, dient altijd het lopende halfjaar of de module(s) waar de cursist mee gestart is, betaald te worden.

10. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist.

11. Het niet bezoeken van lessen geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld.

12. Bij afwezigheid van de docent, door ziekte of anderszins, behoudt Veldhoven Educatief het recht om de opleiding voor langere of korte tijd op te schorten.

13. Indien de cursist klachten of aanmerkingen heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat Veldhoven Educatief haar verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden niet of niet voldoende nakomt, kan een klacht schriftelijk worden ingediend. Klachten worden na binnenkomst vertrouwelijk en schriftelijk behandeld door de directie van Veldhoven Educatief.

14. Alle informatie die door de klant verstrekt wordt, is en blijft vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut.